TRAINING PROGRAM

LEADERSHIP AT WORK

 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและหลีกเลี่ยงไม่ใด้ ทำให้ทุกองค์กรต้องเร่งปรับเปลี่ยนตนเองอยู่ตลอดเวลา ตามให้ทันกับสภาพการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้า การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้ที่เป็นหัวหน้า/ผู้บริหารนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างบรรลุเป้าหมายและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้
 
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยใช้เนื้อหาและรูปแบบที่มีความร่วมสมัย ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ รวบรวมผลสรุปจากการศึกษาวิจัย นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล (Best Practices) จากองค์กรชั้นนำต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจหลักที่สำคัญของความเป็นผู้นำ (Three Pillars of Leadership) - Vision (การกำหนดวิสัยทัศน์), Team (การสร้างความเป็นทีม) และ Action (การลงมือปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ)  รวมถึงความรู้เชิงจิตวิทยา ทำให้เห็นและเกิดความตระหนักถึงผลดีผลเสียของสไตล์การเป็นผู้นำของตนเอง (Leadership Style) อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” เกิดความเข้าใจเห็นภาพได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และลักษณะของปัญหาความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง

  • เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและจำเป็นของการมีภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้า/ผู้บริหาร
  • เรียนรู้และเข้าใจถึงภารกิจหลักที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความเป็นผู้นำตามแนวคิดร่วมสมัย รวมถึงกระบวนการสร้างและเสริมความเป็นผู้นำของตนเอง
  • ทำความเข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำของตนเอง เรียนรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
  • ออกแบบแนวทางในการพัฒนาตนเองและแผนที่จะนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

Module 1

⇒ Introduction to Leadership

- Why leadership?
- Myths of Leadership
- Leader vs Manager
- ภารกิจของความเป็นผู้นำ (Three Pillars of Leadership)
 

Module 2

⇒ Leadership Style (รูปแบบของความเป็นผู้นำ)

- สไตล์ของเรา (DISC model)
- ข้อดี ข้อเสีย ข้อแนะนำ
- วิธีการสังเกตสไตล์ผู้อื่น
- ปรับวิธีการสื่อสาร บริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 

Module 3

⇒ Vision: set your direction (กำหนดวิสัยทัศน์)

- Proactive
- Courage
- Calculated Risk
 

Module 4

⇒ Team: make your network work (สร้างความเป็นทีม)

- Clarity
- Encouragement
- Collaboration
 

Module 5

⇒ Action: make it happen(ลงมือปฏิบัติ)

- System
- Drive
- Coaching
 

Module 6

⇒ Action Planning

- ภาพรวมของจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเรา
- แผนปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
 
- การบรรยายแบบ Participative
- Workshop
- Case Study
- Role Play
- Online Test
- ผู้บริหาร
- ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน
- ผู้นำทีม