TRAINING PROGRAM

EFFECTIVE COACHING

 

            ในฐานะผู้นำองค์กร ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน หน้าที่ที่สำคัญคือ การนำพาองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจและความสามารถของพนักงานในองค์กรนั้นๆ พนักงานหรือบุคลากรทั้งหมดจึงจัดเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ผู้นำองค์กร ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจึงมีอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญคือการเป็นโค้ช (Coach) ให้แก่พนักงานในองค์กร เพื่อเสริมสร้างหลักประกันความสำเร็จและสร้างโอกาสความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต

            การโค้ช (Coaching) เป็นระบบการบริหารเชิงพัฒนาการ จัดเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพยั่งยืนในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรและสร้างทีมงาน การโค้ชไม่ได้หมายถึงการถ่ายทอดความรู้หรือบอกถึงวิธีการทำงานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การให้กำลังใจ และให้โอกาสในการทำงานให้ดีขึ้น  การโค้ชเป็นวิธีการที่จะช่วยให้บุคลากรประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างเป็นอิสระ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างเหมาะสมสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างโดดเด่น และสามารถรับมือกับปัญหาได้ด้วยตนเอง การโค้ชช่วยค้นหาศักยภาพภายในของบุคลากร ค้นหาพลังบวกและกระตุ้นจูงใจให้นำออกมาใช้อย่างเหมาะสม สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งกับตัวบุคลากรนั้นๆ กับตัวโค้ช (Coach) และกับองค์กร เสริมสัมพันธภาพและความไว้วางใจระหว่างผู้ที่เป็นโค้ชและบุคลากร สร้างความสำเร็จร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Teamwork) เพิ่มความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และยังเป็นการสร้างบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้นได้อีกด้วย 

            ผู้นำองค์กร ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้หลักวิธีการในการโค้ชและหลักจิตวิทยาในการโค้ช การเชื่อมสัมพันธภาพและสร้างความไว้วางใจ เพื่อสามารถโค้ชให้ลูกน้องเกิดการเรียนรู้ได้อย่างง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ทั้งยังจะช่วยพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ สร้างศรัทธา เป็นที่พึ่งของลูกน้องและเป็นที่ต้องการขององค์กร

  • เสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของการโค้ช รวมไปถึงบทบาทของโค้ชในการบริหารจัดการ
  • ประเมินสไตล์การโค้ชของตนเองโดยใช้แบบทดสอบและทำความเข้าใจในความเหมาะสมของแต่ละสไตล์
  • เข้าใจหลักการที่สำคัญของการโค้ชและค่านิยมที่สำคัญของผู้ที่เป็นโค้ช
  • เรียนรู้ทักษะและเทคนิคที่จำเป็น รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้โดยฝึกปฏิบัติใน workshop
  • ประเมินรูปแบบลักษณะบุคคลโดยใช้แบบทดสอบ (DISC Model) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทางด้านบุคลิกลักษณะของบุคคล นำไปสู่การปรับรูปแบบการโค้ชให้เหมาะสม
  • เรียนรู้ขั้นตอนของการโค้ชและตั้งเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน

1. Awareness

⇒ ความหมาย  ความสำคัญของการโค้ช (What and Why Coaching?)
⇒ การโค้ชเพื่อยกระดับผลงาน  - CAR model (Coaching for Performance)
⇒ รูปแบบของการโค้ช (Coaching Styles)
⇒ องค์ประกอบสำคัญในการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ (Effective Coaching Model)
     - พื้นฐานสำคัญของการเป็นโค้ช (Fundamental of Coaching)
     - เครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools)
     - กระบวนการโค้ช (Coaching Process)
 
2. Skills
⇒ เครื่องมือในการโค้ช (Coaching Tools)
     - การอ่านสไตล์บุคคล : DISC model (People Reading)
     - การตั้งคำถาม (Questioning)
     - การฟัง/การสังเกต (Listening/Observation)
     - การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
 
3. Process
⇒ กระบวนการโค้ช (Coaching Process)
     - เตรียม (Preparation)
     - ลงมือปฏิบัติ (Active Coaching : GROW model)
     - ติดตาม (Follow up)
     - ฝึกปฏิบัติ (Coaching Role Play)

 

- การบรรยายแบบ Participative
- Workshop
- Case Study
- Role Play
- Online Test

   ระยะเวลา 2 วัน

- ผู้บริหาร
- ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน
- ผู้นำทีม