TRAINING PROGRAM

CUSTOMER INSIGHTS

 

            นักขายที่ประสบความสำเร็จ จะต้องเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ของการขาย เพื่อใช้ในการค้นหาความต้องการของลูกค้า และจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ นักขายมีหน้าที่เป็นผู้แทนบริษัทในการนำเสนอสินค้าและมาตรฐานของบริษัทไปสู่ลูกค้า และเปรียบเสมือนเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าในการใช้สินค้าของบริษัท รวมทั้งแปลความหมายความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ากลับมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท นักขายที่ดีจึงต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับทั้งลูกค้าและบริษัท ร่วมสร้างและประสานผลประโยชน์ร่วมในระยะยาวระหว่างลูกค้ากับบริษัท

            ทักษะการสื่อสารที่ “เข้าถึง” จิตใจของแต่ละบุคคล จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักขายที่ดีต้องมีและประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการสื่อสารนี้เองที่สามารถขยายแนวการขายแบบเพิ่มคุณค่า (Value-added Selling) เปิดโอกาสการขายให้ตนเอง และสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งได้อย่างชัดเจน

            หลักสูตรนี้นำเอาศาสตร์และศิลป์ ทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์มาช่วยนักขายได้ “เข้าถึง” สไตล์พฤติกรรม (Behavioral Style) ของตนเองและเรียนรู้ที่จะเข้าถึงความแตกต่างในสไตล์พฤติกรรมของบุคคลอื่น ช่วยในการออกแบบและปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมกับลูกค้าและว่าที่ลูกค้าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการขายให้ดียิ่งขึ้น

  • สร้างความเข้าใจและตระหนักในความแตกต่างกันของลูกค้า
  • ทราบถึงความชอบ ไม่ชอบของลูกค้าแต่ละสไตล์
  • เข้าใจสไตล์การขายของตนเอง ช่วยค้นหาจุดเด่น ศักยภาพภายในและสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นนักขายมืออาชีพ
  • พัฒนาทักษะการประเมินสไตล์ของลูกค้า โดยการสังเกต
  • รู้จักปรับเปลี่ยนสไตล์และปรับกลยุทธ์การขายของตัวเองให้เหมาะกับสไตล์ของลูกค้าแต่ละรูปแบบอย่างเหมาะสม

1. ความเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรม (Behavioral Style) และการรับรู้ (Perception)

2. ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment: Your Style)

3. การทำความเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรม 4 มิติ (DISC Model)

4. เข้าใจสไตล์การขายของตนเอง จุดแข็งและจุดที่พึงระวัง

5. การอ่านสไตล์ของลูกค้าจากการสังเกต (Style Reading by You)

6. เทคนิคการ “เข้าถึง” ลูกค้าแต่ละสไตล์

- การบรรยายแบบ Participative
- Workshop
- Case Study
- VDO Clip
- Online Test

   ระยะเวลา 1 วัน

- ผู้บริหารทีมขาย
- หัวหน้าทีมขาย
- พนักงานขาย