TRAINING PROGRAM

DISC MODEL - TRAIN THE TRAINER PROGRAM

 

DISC คือโมเดลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ โดยมี 4 ลักษณะหลัก ดังนี้คือ Dominance, Influence, Steadiness, และ Conscientious โดยใช้ 4 ลักษณะหลักนี้ในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ และสามารถนำเอาไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในงาน ซึ่งหลักการนี้เป็นที่รู้จัก มีความเป็นสากล ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแพร่หลาย และองค์กรชั้นนำทั่วโลกได้นำมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรในแง่มุมต่างๆ

หลักสูตร Train the Trainer นี้จะครอบคลุมถึงทฤษฎี ที่มาที่ไปของความแตกต่างของบุคคล เข้าใจความแตกต่างของแต่ละลักษณะอย่างละเอียด รู้จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละลักษณะ สามารถอ่านวิเคราะห์ผู้อื่นได้ว่าเป็นคนแบบใด เข้าใจถึงหลักการในการติดต่อประสานงานสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นที่หลากหลายแตกต่าง รวมไปถึงการนำ DISC ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากการฟังบรรยาย ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ clip VDO ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ จนมีความสามารถและความมั่นใจในการนำหลักการ DISC ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทีมงาน ใช้ในงานโค้ชชิ่ง การฝึกอบรม งานที่ปรึกษาหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• มีความรู้และความเข้าใจใน DISC model อย่างละเอียด ถูกต้อง
• รู้จักเข้าใจในตัวเองเพิ่มขึ้น รวมถึงพฤติกรรมของตนที่มีผลต่อผู้อื่น
• ช่วยค้นหาจุดเด่นและสิ่งที่ควรพัฒนาเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง
• สามารถอ่านวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของผู้อื่น รวมถึงการปรับพฤติกรรมของตัวเองเพื่อการประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถสอนให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจและทำงานร่วมกับคนแต่ละลักษณะได้ดียิ่งขึ้น
• นำหลักการ DISC มาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• นำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดอบรมให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้
• Intensive DISC model : Train the Trainer Program (เป้าหมายคือสามารถนำไปสอนต่อให้กับบุคลากรในองค์กรได้)
• สไลด์และเอกสารประกอบการบรรยาย
• แบบทดสอบออนไลน์ฟรี 20 ชุด (ชุดละ 850 บาท รวมมูลค่า 17,000 บาท)
• ส่วนลดแบบทดสอบ 50%
วันที่ 1
• ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)
• ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment-Your Style)
• รู้จัก เข้าใจคุณลักษณะบุคคลใน 4 มิติ (DISC Model)
• Workshop: เรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัด ของแต่ละคุณลักษณะบุคคล
• การอ่านและแปลผลกราฟจากการทำ Online Assessment
• Self Reflection: จุดแข็ง จุดอ่อน และแผนการพัฒนา
 
วันที่ 2
• Workshop: การอ่าน/วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้อื่น (Reading Others)
• Workshop: การสื่อสาร/ประสานงาน/สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลแต่ละลักษณะ
• การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง DISC ในด้านต่างๆ
• Presentation Project
• ถาม/ตอบ
 
วันที่ 3
• Workshop: Presentation & Feedback (ฝึกปฏิบัติสอนจริงรายบุคคล)
• ทดสอบการอ่านและแปลผลกราฟ
• ทดสอบการรับมือกับคำถามจากผู้เรียน
• Program Completion (Certified)
 
(หมายเหตุ:วันที่ 3 จะเว้นช่วงจากวันที่ 2 หนึ่งสัปดาห์ เพื่อเตรียมตัวในการฝึกปฏิบัติรายบุคคล)

การบรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยว, ทำแบบประเมินตนเอง (DISC Online Assessment), Clip VDO, ฝึกปฏิบัติรายบุคคล

วิทยากรภายในองค์กร, HR, Trainer และผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา 3 วัน (09:00-17:00)