TRAINING PROGRAM

HIGH PERFORMANCE TEAM

 
            รูปแบบการทำงานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าสามารถสร้างประโยชน์อย่างมากในองค์กรและสามารถขับเคลื่อนองค์กร ก้าวผ่านวิกฤติไปสู่ความสำเร็จได้ คือการทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมทำให้บุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดผลทวีคูณได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “หนึ่งบวกหนึ่งได้มากกว่าสอง” อย่างไรก็ตามการทำงานเป็นทีมอย่างมีพลัง มีกระบวนการซับซ้อนมากกว่าแค่การนำคนหลายๆคน มารวมตัวทำงานด้วยกัน 

            ในการทำงานเป็นทีมให้ได้ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันในสองมิติ คือ มิติของงาน และมิติของคนในทีม ซึ่งเป็นมิติของความรู้สึกนึกคิดที่มีความเฉพาะตัวของแต่ละคน เป็นสองมิติใหญ่ๆ ที่ผู้นำทีมต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และใช้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ในการสร้างและบริหารทีมให้เกิดการประสานพลังกัน ต้องมีการเรียนรู้ถึงหลักการและทักษะต่างๆ  ในการบริหารทีมงาน เรียนรู้หลักจิตวิทยาในการบริหารคน ทั้งในแง่การบริหารทัศนคติ อารมณ์ และการสร้างแรงจูงใจ เป็นการมุ่งนำเอาศักยภาพ ความสามารถที่ซ่อนอยู่ของแต่ละคนในทีมมาใช้เพื่อเสริมจุดแข็งของทีม สร้างประสิทธิภาพงานหรือบรรลุเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้ร่วมทีมทุกคน 

            ผลจากการสำรวจ รวมถึงความคิดเห็นของผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ มีข้อสรุปตรงกันว่า ในบรรดาทีมต่างๆที่มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั้น จะมีคุณลักษณะสำคัญหลายๆอย่างที่ตรงกัน เหมือนๆกัน ซึ่งได้รวบรวมเอาไว้เป็น 6 คุณลักษณะที่จะใช้เป็นแนวทางให้กับผู้นำทีมในการสร้างทีม พัฒนาทีมและบริหารทีมให้เกิดประโยชน์และประสบผลสำเร็จสูงสุด

  • เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ ธรรมชาติ องค์ประกอบของทีม และกลยุทธ์การสร้างทีมงาน
  • เพื่อได้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะที่สำคัญต่างๆของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการและทักษะการบริหารทีมงาน
  • เพื่อให้ตระหนักรู้ในความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมทีมที่มีความแตกต่างกัน
  • เพื่อกำหนดปัจจัยสำคัญร่วมกันภายในทีม สร้างแนวทางแห่งการประสานพลังทีม
  • เพื่อเรียนรู้หลักจิตวิทยาในการบริหารคน การวิเคราะห์คน ประสานการทำงานและการสร้างแรงจูงใจ
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำทีม เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานเป็นทีมที่เกิดผลสำเร็จสูงสุด
Introduction
- ความหมาย/ความสำคัญ/ องค์ประกอบและธรรมชาติของทีม
- คุณลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
 
Module 1 : คุณค่าของความแตกต่าง
- เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างของสมาชิกในทีม
- การอ่านวิเคราะห์ลักษณะผู้อื่น และปรับสไตล์ให้เหมาะสม
 
Module 2 : เป้าหมายที่ชัดเจน
- กำหนดเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- บทบาทของสมาชิกในทีม
 
Module 3 : สื่อสารอย่างเปิดเผยและรับผิดชอบ 
- หน้าต่างโจฮารี่ 
- “ทำให้เข้าใจตรงกัน” เป็นความรับผิดชอบของเรา
 
Module 4 : บรรยากาศเชิงบวกและร่วมมือกัน
- สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
- ประสานพลังทีม
 
Module 5 : จัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
- วิธีการรับมือกับความขัดแย้ง
- รับมือกับคนที่มีปัญหา 
 
Module 6 : ผู้นำทีมแบบมีส่วนร่วม
- สร้างแรงจูงใจ 
- โค้ชชิ่ง เครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำทีม
- การบรรยายแบบ Participative
- Workshop
- Case Study
- Role Play
- Online Test

   ระยะเวลา 2 วัน

- ผู้บริหาร
- ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน
- ผู้นำทีม