TRAINING PROGRAM

หลักสูตรอบรมได้ถูกออกแบบเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับ และมุ่งเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง