แบบทดสอบออนไลน์ -> สำหรับองค์กร

 ในยุคปัจจุบันที่โลกแคบลง องค์กรทั้งหลายต่างสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยใกล้เคียงกัน องค์ความรู้คล้ายกัน มีเครือข่ายสายสัมพันธ์ที่ไม่ด้อยไปกว่ากัน สิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับองค์กรในโลกธุรกิจได้อย่างแท้จริง ก็คือ “ความสามารถของคน” ในองค์กร  เราได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร จึงได้สรรค์สร้างเครื่องมือประเมินเพื่อใช้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร ให้คำปรึกษาบุคคล และสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยใช้หลักการของเครื่องมือด้านจิตวิทยาที่หลากหลาย ครอบคลุมและน่าเชื่อถือ มาพัฒนาเครื่องมือประเมินเหล่านี้

อ่านเพิ่มเติม >>

เพื่อการพัฒนาบุคลากร

องค์กรที่มุ่งมั่นความก้าวหน้าและความสำเร็จ ย่อมต้องอาศัยทีมงานที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นให้ความสำคัญกับบุคลากรและมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตขององค์กรและตัวบุคลากรเอง DISC-U ถูกออกแบบมาสำหรับการพัฒนาตนเอง บุคลากรในทีม ทักษะ และความสามารถด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาความมั่นใจให้บุคลากรหรือพนักงานในการตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากลักษณะงาน ความแตกต่างของบุคคลในทีม และสังคมที่แวดล้อม เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น หรือในตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งนี้ยังสามารถนำเครื่องมือประเมินเหล่านี้ไปใช้ขยายผลและต่อยอดในการทำ Talent Management Program, Individual Development Program (IDP), Succession Planning Program และ จัด Career Path สำหรับอนาคตได้อย่างลงตัว

For Development

Personality Insights-Classic

เป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาตัวตนเชิงพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ข้อได้เปรียบและข้อควรปรับของบุคคล ในแง่มุมเชิงจิตวิทยาประยุกต์ เพื่อนำไปขยายผลต่อในการพัฒนาตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม >>
Development Insights

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาตนเองได้ตรงตามคุณลักษณะหรือตัวตนของตัวเอง เสริมความมั่นใจในจุดแข็งและกระตุ้นเตือนให้ปรับปรุงจุดอ่อน สร้างการรับรู้ในสิ่งที่ตนขาดหรือบกพร่องของการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม >>
Role/Behavior Analysis

เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ความสอดคล้องหรือประเมินช่องว่าง (gap) ระหว่างลักษณะที่คาดหวังในบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานนั้นๆ กับคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรหรือพนักงานรายบุคคล

อ่านเพิ่มเติม >>
Sales Insights

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักขายหรือผู้ให้บริการต่อลูกค้า ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารประสานงานกับผู้ร่วมงานในองค์กร ได้รู้จักเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องระมัดระวังของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม >>
Team Insights

เป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลทั้งรายบุคคลและภาพรวมของทีม ช่วยให้ทราบถึงคุณลักษณะ จุดแข็งจุดอ่อนและรูปแบบการบริหารคนและงานเป็นรายบุคคล รวมไปถึงรูปแบบโดยรวมของทีม

อ่านเพิ่มเติม >>
Competency 360 degree

เป็นเครื่องมือที่นอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน และรูปแบบการทำงานส่วนบุคคลแล้ว ยังสรุปรวมข้อมูลป้อนกลับจากรอบด้านที่อยู่ในบริบทของ 12 Competency หลัก

อ่านเพิ่มเติม >>
Personality 360 degree

เป็นเครื่องมือที่นอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน และรูปแบบการทำงานส่วนบุคคลแล้ว ยังสรุปรวมข้อมูลป้อนกลับจากรอบด้านที่อยู่ในบริบทของ 12 คุณสมบัติหลัก

อ่านเพิ่มเติม >>
Leadership At Work

เป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนลักษณะความเป็นผู้นำชองบุคลากรในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >>

เพื่อการสรรหาบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจัดเป็นภารกิจสำคัญของทุกองค์กร มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าและอนาคตขององค์กร เป้าหมายของการสรรหาคัดเลือกบุคลากร คือการให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตรงตามที่องค์กรและตำแหน่งงานนั้นๆ ต้องการ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกจึงต้องจัดทำอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่เหมาะสม  DISC-U  ถูกออกแบบมาสำหรับช่วยในการคัดเลือก สรรหาบุคลากร ที่เหมาะสมกับหน่วยงานและองค์กร ทั้งยังช่วยตอบโจทย์เรื่องความเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กรหรือหน่วยงานกับคุณลักษณะบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ที่บุคคลดังกล่าวจะทำงานกับองค์กร มีพัฒนาการและสร้างความก้าวหน้าในองค์กรในระยะยาว

For Selection

Selection Insights

เครื่องมือประเมินสำหรับช่วยในการคัดเลือก สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับหน่วยงานและองค์กร นอกเหนือจากการทดสอบความรู้ ทฤษฎี ทักษะเฉพาะทาง ผลการประเมินด้วยเครื่องมือ Selection Insights นี้

อ่านเพิ่มเติม >>
Personality Match

เครื่องมือช่วยวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการในตำแหน่งงาน กับคุณลักษณะบุคคลของผู้สมัครงาน โดยรายงานผลเชิงวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่คาดหวังขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม >>

วิธีการทำแบบทดสอบ

            การทำแบบทดสอบเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นั้น แนะนำว่าควรทำในช่วงเวลาที่ไม่โดนรบกวน ทำรวดเดียวให้เสร็จ ปกติแล้วจะใช้เวลาไม่นานในการทำ ตอบอย่างสบายๆ ไม่ต้องคิดวิเคราะห์มากมายนัก เพียงให้ตรงหรือตามจริงมากที่สุด รายละเอียดวิธีการทำนั้นก็ไม่ยุ่งยากและสะดวก ขั้นตอนวิธีการทำของแต่ละแบบทดสอบเรียกดูได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง