ARTICLES

History of DISC
6627 Viewer

 

           ประวัติของ DISC เริ่มต้นจาก ดร.วิลเลียม มาร์สตัน (William Marston : 1893-1947 เกิดที่ Massachusetts สหรัฐอเมริกา) ผู้ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สาขาจิตวิทยา ทางด้านสรีรวิทยา ดร.มาร์สตัน เป็นทั้งนักจิตวิทยา, นักประดิษฐ์, นักทฤษฎีเกี่ยวกับความเสมอภาคของสตรี และยังเป็นนักเขียนการ์ตูนอีกด้วย เขาสนใจศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษย์ ประดิษฐ์เครื่องวัดการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต และได้ปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนเป็นต้นแบบของ "เครื่องจับเท็จ" ในปัจจุบัน เป็นผู้สร้างตัวการ์ตูน Wonder Woman ซึ่งเป็น Super Hero หญิง ตัวแรกในวงการการ์ตูนที่เกิดจากแรงบันดาลใจในเรื่องความแตกต่างของพฤติกรรมและคุณลักษณะในแต่ละบุคคล และที่สำคัญก็คือเป็นเจ้าของทฤษฎี DISC ผลงานของ ดร.มาร์สตัน ได้ตีพิมพ์ในหนังสือที่ชื่อว่า “Emotion of Normal People” ซึ่งได้พูดถึงกระบวนการการทำงานของอารมณ์ความรู้สึกในคนปกติ ที่นำไปสู่ลักษณะพฤติกรรมที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปของมนุษย์ รวมไปถึงกลไกการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ผลงานของ ดร.มาร์สตัน จะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่สามารถสังเกตเห็นได้ และสามารถวัดผลให้เป็นรูปธรรมได้ เขาจะเน้นวิธีการอธิบายในเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

           ทฤษฎีของ ดร.มาร์สตัน ได้แบ่งรูปแบบการแสดงออกทางพฤติกรรมที่สะท้อนจากอารมณ์ภายในของบุคคลปกติทั่วๆไป เป็น 4 รูปแบบหลักๆ โดยมีที่มาจากการรับรู้ (Perception) เชิงเปรียบเทียบระหว่างตนเอง (Self) กับสภาพแวดล้อมภายนอก (Environment) รูปแบบหลักๆทั้ง 4 ถูกให้ชื่อโดย ดร.มาร์สตัน ว่า Dominance, Inducement, Submission, and Compliance (ผู้ที่นำแนวคิดทฤษฎีนี้ไปพัฒนาต่อ ได้มีการปรับชื่อเรียกที่อาจจะแตกต่างกันออกไป)

จากทฤษฎีสู่แบบทดสอบเพื่อนำไปใช้งาน

            วอลเตอร์ คล๊าร์ค (Walter Clarke : 1905-1978 เกิดที่ New York สหรัฐอเมริกา) นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นคนแรกที่สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินบุคลิกลักษณะบุคคล (Personality Profile Test) โดยใช้ทฤษฎี DISC ของ ดร. มาร์สตัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่องค์กร 4 รูปแบบพฤติกรรมที่ วอลเตอร์ ใช้เรียกในแบบทดสอบของเขาก็คือ Aggressive, Sociable, Stable และ Avoidant

           จากแนวคิดทฤษฎีของ ดร. มาร์สตัน และจุดเริ่มต้นตรงนี้ ก็ได้มีอีกหลายๆผู้พัฒนา ได้ทำการวิจัยพัฒนาต่อยอดจนเป็นแบบทดสอบ DISC ที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวางแพร่หลายในปัจจุบัน

­by : Tat Jarusaksri