ABOUT DISC-U

บุคคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้าเรามีบุคลากรที่มีความพร้อม พร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ พร้อมไปด้วยความเข้าใจและความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว การไปสู่เป้าหมายใดๆก็จะไม่ใช่เรื่องยากเกินความเป็นจริง ดังนั้นการพัฒนาให้บุคลากรมีความพร้อมในด้านต่างๆ จึงเกิดขึ้นในทุกๆองค์กร  

 

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร เรา DISC-U ที่ได้ศึกษาค้นคว้าและสะสมองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ ทักษะเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องคนมานานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ใช้อ่านวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะลักษณะพฤติกรรมบุคคล ที่เรียกว่า DISC model ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น Universal Language ภาษาสากลที่ได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวางแพร่หลาย

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของ DISC-U จะมุ่งเน้นไปใน 3 ช่องทาง

ABOUT DISC model

DISC เป็นโมเดลที่สะท้อนลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ ที่จำแนกเป็น 4 รูปแบบหลักๆ ที่เรียกย่อๆว่า D, I, S และ C ( D มาจากคำเต็มว่า Dominance, I มาจากคำเต็มว่า Influence, S มาจากคำเต็มว่า Steadiness และ C มาจากคำเต็มว่า Conscientious )

 

ทุกคนก็จะมีลักษณะที่เป็นส่วนผสมของทั้ง 4 รูปแบบ แต่จะมีในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน โดยปกติแล้วจะมีรูปแบบที่เด่นออกมา ไม่หนึ่งก็สองลักษณะหลักๆ เราแต่ละคนก็จะมีลักษณะสไตล์ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้การแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ไม่ได้เป็นการบอกว่าแบบใดดีกว่าหรือแย่กว่า ไม่ได้มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ดียอดเยี่ยมที่สุด ในความเป็นจริง แต่ละรูปแบบล้วนมีข้อดีจุดเด่นมากมาย ขณะเดียวกันแต่ละรูปแบบก็อาจจะมีบางลักษณะบางพฤติกรรมที่แสดงออกมาแล้วก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ ซึ่งก็คือข้อเสียนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม >>

History

ประวัติของ DISC เริ่มต้นจาก ดร.วิลเลียม มาร์สตัน (William Marston : 1893-1947 เกิดที่ Massachusetts สหรัฐอเมริกา) ผู้ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สาขาจิตวิทยา ทางด้านสรีรวิทยา ดร.มาร์สตัน เป็นทั้งนักจิตวิทยา, นักประดิษฐ์, นักทฤษฎีเกี่ยวกับความเสมอภาคของสตรี และยังเป็นนักเขียนการ์ตูนอีกด้วย เขาสนใจศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของมนุษย์ ประดิษฐ์เครื่องวัดการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต และได้ปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนเป็นต้นแบบของ "เครื่องจับเท็จ" ในปัจจุบัน เป็นผู้สร้างตัวการ์ตูน Wonder Woman ซึ่งเป็น Super Hero หญิง ตัวแรกในวงการการ์ตูนที่เกิดจากแรงบันดาลใจในเรื่องความแตกต่างของพฤติกรรมและคุณลักษณะในแต่ละบุคคล และที่สำคัญก็คือเป็นเจ้าของทฤษฎี DISC ผลงานของ ดร.มาร์สตัน ได้ตีพิมพ์ในหนังสือที่ชื่อว่า “Emotion of Normal People” ซึ่งได้พูดถึงกระบวนการการทำงานของอารมณ์ความรู้สึกในคนปกติ ที่นำไปสู่ลักษณะพฤติกรรมที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปของมนุษย์ รวมไปถึงกลไกการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ผลงานของ ดร.มาร์สตัน จะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่สามารถสังเกตเห็นได้ และสามารถวัดผลให้เป็นรูปธรรมได้ เขาจะเน้นวิธีการอธิบายในเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >>

More About DISC

แนวคิด DISC model ได้จำแนกรูปแบบการแสดงออกของมนุษย์เป็น 4 รูปแบบหลักๆ D, I, S และ C โดยที่แต่ละรูปแบบก็จะมีข้อดีข้อเสีย ความคาดหวังแรงจูงใจที่แตกต่างกันไป... 

Dominance

Dominance

สไตล์ D เป็นคนที่มีลักษณะมุ่งเน้นเป้าหมาย ประสิทธิภาพและความฉับไว มีความมั่นใจ ริเริ่มโครงงานใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กล้าที่จะลองใช้แนวทางใหม่ๆ ไม่ยึดติดวิธีการเดิม เป็นนักปฏิบัติจัดการ ดำเนินการ มุ่งผลสำเร็จ สามารถทำงานอย่างเป็นอิสระ

คุณลักษณะทั่วไป
• มุ่งผลลัพธ์
• ลงมือทันที
• ชอบงานท้าทาย
• ตัดสินใจเร็ว
• ชอบแข่งขัน
• กล้า
• ตรงไปตรงมา
จุดเด่นและคุณค่าต่อองค์กร
• ไม่กลัวปัญหา ชอบความท้าทาย เป็นตัวของตัวเอง
• ตรงไปตรงมา มีความมั่นใจ กล้าแสดงความคิดเห็น
• มุ่งมั่นเป้าหมายและผลงาน เน้นประสิทธิภาพ ผลิตผล และความสำเร็จ
• ตัดสินใจ กล้าลงมือทำ กล้าริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ กล้าเปลี่ยนแปลง
• มีวิสัยทัศน์ มองไปข้างหน้า มองภาพใหญ่
• คล่องแคล่ว จัดการงานได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งที่ผู้อื่นอาจมองเชิงลบ
• มีแนวโน้มผลักดัน เคี่ยวเข็ญผู้อื่น มักหงุดหงิดผู้ที่ก้าวตามตัวเองไม่ทัน
• คิดเร็ว ทำเร็วเกิน กล้าเสี่ยง ใจถึงมากเกิน อาจมองข้ามข้อมูลบางอย่าง
• อาจละเลยกฎระเบียบที่กีดขวางการไปถึงเป้าหมายของตน ใช้อำนาจเกินตัว
• ใช้คำพูดที่ห้วนหรือตรงเกิน หรือพูดเชิงออกคำสั่งซึ่งอาจกระทบความรู้สึกผู้อื่น
• ใจร้อน โต้ตอบเร็ว ไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่พูดอ้อมค้อม
• เบื่อง่าย โกรธง่าย โดยเฉพาะเมื่อถูกขัดขวางการไปถึงเป้าหมาย
สิ่งที่สร้างแรงจูงใจ
• โอกาสใหม่ๆ และความท้าทาย
• โอกาสในการก้าวหน้า
• โอกาสในการทำงานอย่างอิสระ
• การได้ควบคุมสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยตนเอง
• มอบหมายความรับผิดชอบในการนำและสั่งการผู้อื่น
สิ่งที่ลดทอนแรงจูงใจ
• ถูกจำกัดความรับผิดชอบและก้าวก่ายอำนาจหน้าที่
• ถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ตนไม่เห็นด้วย
• การถูกตรวจสอบ ถูกควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด
• ไม่ได้ตามเป้าหมาย ล้มเหลว ในสิ่งที่ตนทุ่มเทไป
• ถูกคุกคาม เอารัดเอาเปรียบ รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม

Influence

Influence

สไตล์ I เป็นคนที่มีลักษณะกระตือรือร้น เต็มไปด้วยพลัง และสร้างสรรค์ สร้างสีสัน เข้ากับผู้คนได้หลากหลายประเภท มีความมั่นใจ แสดงออก มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว มองโอกาสใหม่ๆ กล้าที่จะลองใช้แนวทางใหม่ๆ ไม่ยึดติดวิธีการเดิม สนับสนุน ส่งเสริมทีม สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง มองโลกในแง่ดี สร้างแรงบันดาลใจ

คุณลักษณะทั่วไป
• ช่างเจรจา
• กระตือรือร้น
• ร่าเริง สนุกสนาน
• ไว้ใจผู้อื่น
• มองโลกในแง่ดี
• ชอบสังคม
• ชักจูง โน้มน้าว
จุดเด่นและคุณค่าต่อองค์กร
• มั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
• สร้างสีสันสดใสให้ทีม/องค์กร สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง
• มีทัศนคติเชิงบวก มองโลกในแง่ดี
• กระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว เจ้ากิจกรรม โน้มน้าว ชี้ชวนผู้คนได้ดี
• สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
• เครือข่ายกว้างขวาง ขอความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ดี
สิ่งที่ผู้อื่นอาจมองเชิงลบ
• ถูกเบี่ยงความสนใจง่าย หลงลืมเพราะว่าสนใจเรื่องต่างๆหลากหลาย
• ไม่ชอบลงรายละเอียด อาจทำให้พลาดข้อมูลบางจุดที่สำคัญ
• ไว้ใจผู้อื่นมากเกินไป โอนอ่อนตามคนหมู่มากได้ง่าย
• อาจมั่นใจในตัวเองสูงเกิน ประเมินความสามารถของตัวเองและผู้อื่นไว้สูงเกิน
• กิจกรรมสังคมมากเกิน
• พูดอ้อมค้อม ยืดยาวจนอาจหลงประเด็น
สิ่งที่สร้างแรงจูงใจ
• บรรยากาศที่เป็นกันเอง การได้พูดคุย ได้แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น
• โอกาสในการทำงานอย่างอิสระและได้ลงมือทำกิจกรรม
• มีผู้เข้าใจและรับรู้ในความรู้สึก
• งานที่มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ชวนสนุก
• ความคิดเห็นของตัวเองได้รับการตอบรับหรือเป็นที่สนใจในกลุ่ม
• ได้รับคำเชิญให้ไปเข้าทำงานกลุ่ม หรือทำโครงงานพิเศษ
สิ่งที่ลดทอนแรงจูงใจ
• ผู้ร่วมงานหรือหัวหน้าที่เคร่งเครียด ไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยเป็นมิตร
• ถูกจำกัดโดยตารางเวลาที่ชัดเจน การอยู่ในกรอบกติกา สร้างความอึดอัด
• ได้ทำงานที่เป็นงานรูปแบบซ้ำๆ หรืองานที่ต้องลงรายละเอียดซับซ้อน น่าเบื่อ ไม่สนุก
• ไม่เป็นที่ชื่นชอบ ถูกปฏิเสธจากกลุ่ม
• สิ่งที่บั่นทอนภาพลักษณ์ของตนเองต่อภายนอก

Steadiness

Steadiness

สไตล์ S เป็นคนที่มีลักษณะใจเย็น พากเพียรอุตสาหะ อดทน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ มุ่งสำเร็จพร้อมทีม เป็นผู้ร่วมทีมที่ดี ใส่ใจ รักษาสัมพันธภาพ ทำงานได้ดีกับผู้คนหลายรูปแบบ มีใจบริการ เต็มใจสนับสนุน อำนวยความสะดวก เป็นผู้ฟังที่ดี สื่อสารอย่างเป็นมิตร ยืดหยุ่น ปรับตามสถานการณ์และความเหมาะสม

คุณลักษณะทั่วไป
• สุขุมรอบคอบ
• สม่ำเสมอ
• ผ่อนคลาย ใจเย็น
• ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
• สร้างบรรยากาศที่ปรองดอง
• อดทน
• เป็นผู้ฟังที่ดี
จุดเด่นและคุณค่าต่อองค์กร
• ให้ความร่วมมือกับองค์กรและผู้อื่น ทำตามกฎระเบียบ
• ทำงานได้ดีกับผู้คนหลายรูปแบบ มีใจบริการ อำนวยความสะดวก
• รับรู้ ใส่ใจความรู้สึกของคนในกลุ่ม รักษามิตรภาพ สัมพันธภาพในกลุ่ม
• เป็นผู้ร่วมทีมที่ดี สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
• ใจเย็น สุขุม อดทนอดกลั้น พากเพียรอุตสาหะ
• มีลำดับขั้นตอนการทำงาน เป็นระบบระเบียบ
สิ่งที่ผู้อื่นอาจมองเชิงลบ
• เก็บความรู้สึกไว้ข้างใน เก็บปัญหาไว้กับตัวเอง
• อ่อนไหวต่อความรู้สึกง่าย ขี้เกรงใจ
• อาจถูกมองว่าเรื่อยเฉื่อย ใช้เวลาในการปรับตัวสูง
• มักโอนอ่อนไปกับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าหรือคนหมู่มากได้ง่าย
• มีแนวโน้มยึดติดแนวทางเดิม วิธีการแบบเดิมๆ ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
• อาจดื้อเงียบ ถ้าถูกกดดัน
สิ่งที่สร้างแรงจูงใจ
• การได้ร่วมมือกับผู้อื่น อยู่ในสังคมที่มีความอบอุ่น จริงใจต่อกัน
• ความมั่นคงในงาน
• โอกาสร่วมงานกับทีมงานที่ดี ในบรรยากาศที่เป็นมิตร
• ระบบการทำงานที่ได้รับการรับรองแล้วว่าปฏิบัติได้ผลดี ไม่มีปัญหา
• กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน
สิ่งที่ลดทอนแรงจูงใจ
• การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่คาดคิด
• การแข่งขัน ความก้าวร้าวรุนแรง
• ไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
• อยู่ในสถานการณ์ที่มีการเผชิญหน้า สถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง
• ความไม่จริงใจจากผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง

Conscientious

Conscientious

สไตล์ C เป็นคนที่มีลักษณะช่างสังเกต ตรวจสอบรอบคอบ มีวินัย รับผิดชอบ รักษากฎระเบียบ สามารถวิเคราะห์และประเมินอย่างมีตรรกะ วางแผนงาน จัดระบบ ลงรายละเอียด มุ่งมั่นคุณภาพ มีมาตรฐานสูง ใส่ใจเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญ สามารถทำงานอย่างเป็นอิสระ

คุณลักษณะทั่วไป
• มาตรฐานสูง
• สนใจรายละเอียด
• ช่างคิด วิเคราะห์
• ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน
• มีวินัย
• ถูกต้อง แม่นยำ
• มีเหตุมีผล
จุดเด่นและคุณค่าต่อองค์กร
• มุ่งมั่นเป้าหมายและผลงาน มุ่งมั่นด้านคุณภาพ มีมาตรฐานสูง
• ประเมินและวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล เน้นความถูกต้องแม่นยำ ละเอียดถี่ถ้วน
• เน้นเหตุผล ตรรกะ คิดอย่างเป็นระบบ แบบแผน
• ทำตามกฎระเบียบ
• มีการเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า
• ช่างสังเกต รู้สึกไวต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว เก็บรายละเอียดได้มาก
สิ่งที่ผู้อื่นอาจมองเชิงลบ
• เก็บงำความคิดเห็นและความรู้สึก ระแวง ไม่ค่อยไว้ใจวางใจผู้อื่น
• รู้สึกกระทบใจได้ง่าย ถ้าได้รับคำตำหนิวิพากษ์วิจารณ์งานที่ตนทำอยู่
• ช่างสงสัย ตั้งข้อสังเกต ซักถามจนผู้อื่นอาจรู้สึกเหมือนถูกจับผิดอยู่
• ยึดติดกับขั้นตอนและวิธีการ มักถูกมองว่าเคร่งเครียด ไม่ผ่อนปรน
• ค่อนข้างเก็บตัว ชอบทำงานลำพัง มีแนวโน้มตำหนิ หรือลงโทษตัวเอง
• ลังเลที่จะลงมือปฏิบัติ ไม่ชอบรับความเสี่ยง
สิ่งที่สร้างแรงจูงใจ
• การได้ทำสิ่งถูกต้อง ได้คุณภาพสูง
• การที่ได้คิด วิเคราะห์ในเชิงลึก
• ระบบ ระเบียบ แบบแผน
• ข้อมูลหรือแนวทางที่จะช่วยให้ทำผลงานที่ดียิ่งขึ้นไป
• โอกาสที่จะได้แสดงความรอบรู้
สิ่งที่ลดทอนแรงจูงใจ
• การเปลี่ยนแปลงฉับพลัน คาดการณ์ไม่ได้ ความคลุมเครือไม่ชัดเจน
• การที่ต้องตัดสินใจอย่างเร่งรีบฉุกละหุก
• ให้ดูแลงานที่เกี่ยวกับสังคมและผู้คน ให้ทำในสิ่งที่ตนไม่ถนัดไม่คุ้นเคย
• การถูกวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียน โดยเฉพาะในเรื่องที่รับผิดชอบอยู่
• ไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

DISC : The model that enhance your people skills